Hvad er projektion & projicering?

Sigmund Freud introducerede begrebet projicering eller projektion som en mekanisme, hvor tanker, motivationer, ønsker og følelser, som individet ikke kan acceptere som sine egne, bliver overført til andre. Freud udtrykte det således i sine breve til Wilhelm Fliess og senere blev det udviklet af psykoanalytikere som Karl Abraham og Anna Freud.

Ifølge Freud sker projicering, når vi afviser bestemte aspekter af os selv og deler dem fra vores egen personlighed ved at tilskrive dem andre mennesker:

"Det, vi afviser i os selv af den ene eller anden grund, adskiller vi fra vores egen personlighed og overfører (projicerer) til andre."

Mennesker projicerer både positive og negative kvaliteter. Positive kvaliteter kan overføres ved overidealisering, hvor man tillægger andre de positive egenskaber, man ikke ser eller anerkender hos sig selv. Negative kvaliteter man ikke vil vedkende sig, kan projiceres gennem kritik eller dæmonisering af andre. Dette sker ofte som et forsøg på at undgå skyld- og skamfølelser, hvor individet overfører "det forkerte og forbudte" til andre for at undslippe sin egen samvittigheds dom og kontrol.

Projicering er i høj grad et ubevidst fænomen, der også kan forstås som virkelighedsforvrængning, dvs. at man forvrænger (tilpasser) den ydre virkelighed, handlinger og medmennesker, så alt det "ydre" passer til de indre idéer, forestillinger og koncepter, man lever i forhold til.

 

Projicering kan særligt forstås som en psykologisk forsvarsmekanisme, hvor det menneskelige ego forsvarer sig mod ubevidste impulser eller kvaliteter (både positive og negative) ved at benægte eksistensen af disse i sig selv. I stedet tilskrives disse egenskaber andre. For eksempel kan en person, der selv er uhøflig, gå og beskylde andre mennesker for at være uhøflige. Dette indikerer et forvrænget forhold til begrebet høflighed, og det tyder på, at personen måske ikke har haft mulighed for at reflektere over sin egen adfærd og dens virkning på andre. Tidligt i barndommen kan vedkommende have lært, at man ALDRIG er uhøflig, hvilket gør uhøflighed til noget ondt og dermed ganske ukendt i relation til ens egen identitet. Dette medfører en forskydning af skyld, hvor personen projicerer egne karaktertræk og følelser på andre. En person, der oplever angst for at være forkert, kan derfor ubevidst ty til projicering som en forsvarsmekanisme.

En tommelfingerregel er, at alt det menneskelige, vi ikke kan finde i os selv, det finder vi som regel i andre - på godt og naturligvis også ondt

Når man projicerer, overfører man sine indre forestillinger og værdier på andre, idet man ser andre, som man forestiller sig dem. Det er vigtigt at forstå, at man i grunden ikke kan observere noget uden at filtrere det gennem ens egne tanker og følelser.

Projektion indebærer normalt de ubevidste forestillinger, som man projicerer ud på verden og dermed over på andre mennesker. Det projicerede materiale kan indeholde både positive og negative forestillinger, men disse kvaliteter tilhører ikke den anden person; de tilhører os selv.

Hvad er problemet med projicering?

Der er mange. Den største udfordring er ikke, at vi projicerer eller lever med en forvrænget virkelighedsforståelse, da ingen mennesker kan opfatte andre mennesker eller virkeligheden "i sig selv" dvs. uafhængigt af vores eget nervesystem, hjerne, tanker og følelser. 

Problemet opstår, når vi ikke forstår vores egen subjektivitet og misforstår denne med den ydre objektive virkelighed. En stor del af vores liv bruger vi på at diskutere og skændes med andre mennesker om netop virkeligheden, uden at erkende den subjektive natur af vores opfattelse.

Vi tror vi snakker og tænker om den samme objektive virkelighed, men glemmer gang på gang, at vi oftest taler om egne psykologiske projiceringer, fortolkninger, forvrængninger og meget personlige virkeligheder. 

Ingen har set "virkeligheden"

En atomfysiker har meget fornuftigt sagt, at der ikke er noget "derude" derude. Der findes naturligvis en ydre virkelighed, vi lever i den, vi er en del af den. I denne virkelighed er der planeter, stjerner, dyr og fysiske ting, men vi mennesker snakker aldrig om disse ting "i sig selv", vi snakker om disse ting, som vi tænker og føler om dem.

Hvad bestemmer så hvordan virkeligheden fremtræder for os hver især?

Hvad bestemmer så den personlige filtrering eller forvrængning?

Det gør vores hver især bevidste og ubevidste fordomme, antagelser og værdier, ofte de værdier, vi har spejlet os i og accepteret som værende gældende og moralsk rigtige. 

Alle lever vi i et personligt meningsopretholdende univers, der er dybt meningsfuldt og sandt for os hver især, men altså ikke nøvendigvis afspejler meningsfuldhed for andre mennesker. 

Nogle mennesker lever i så fjerne psykologiske verdener, at de slet ikke er ordentligt forbundet med den ydre realitet. Skizofrene udgør her den absolut yderse potens af virkelighedsfjern psykologisk eksistens, da realitetsprøvelsen her er totalt kollapset. 

 

Tag dine projiceringer tilbage

Alle lever vi altså i hvert vores eget meningsfulde psykologiske univers, og alle projicerer vi. 

Vi ser alle til enhver tid det billede af virkeligheden, der passer til vores bevidsthedsniveauselvindsigt og erkendelsesstadie"Virkeligheden" er mest af alt et psykologisk fænomen, og det betyder, at vi ser det, vi kan "tåle" at se uden at miste følelsen af mening og sammenhæng. 

Det er en øvelse og en livskunst, at blive bedre til at trække sine projiceringer tilbage, og prøve at se verden og andre mennesker uden at være alt for påvirket af egne fordomme og ubevidste antagelser. 

En stor hjælp er, at få arbejdet med sin egen skyggeside, og herved sørge for at man ikke projicerer alt for mange ubevidste taker følelser og forestillinger på andre.

Hvad er projektiv identifikation?

Projektiv identifikation er en psykologisk forsvarsmekanisme og kommunikationsform, hvor en person (afsenderen) projicerer uacceptable følelser over på en anden (modtageren), der på ubevidst vis presses eller manipuleres til at opføre sig i overensstemmelse med det projicerede materiale.

Når vi taler om projektiv identifikation, så taler vi altså om mindst to personer, hvor én person projicerer (overfører) idéer og forestillinger over i en anden person (eller flere), der modtager disse som værende "sande".

At tillægge andre en adfærd man selv har, for at kunne få lov at føle det, kaldes for projektiv identifikation, og det er et finurligt træk ved psyken. Modsat projektion så genkender subjektet nu adfærden i sig selv, men påstår at den er repræsenteret gennem respons på objektet. 

Projektiv identifikation adskiller sig fra projicering, idet der forventes, at den anden person bliver identificeret med den impuls eller lyst, der projiceres udenfor, ex. styrke, intellekt eller svaghed.

Hvad er transferens?

Transferens betyder overdragelse, og det et bestemt tilfælde af projektion, der beskriver det ubevidste, følelsesmæssige bånd, der opstår i analysen over for terapeuten/analytikeren i en terapisession.

Ubevidst psykisk indhold bliver altid projiceret ud på konkrete personer og situationer. Mange projiceringer kan integreres tilbage i den person, der sender dem ud i verden, og dette sker først når personen er bevidstgjort om projiceringernes subjektive oprindelse.

Men mange modstår en integration også selv om de måske får løsnet projiceringen fra det oprindelige objekt, så kan de overføre projiceringen til et nyt objekt ex lægen eller veninden. 

Af ubevidst indhold der kan føre til transferens er i særdeleshed indhold fra barnets forholdet til forældre, forholdet til det modsatte køn, relationen fra søn til mor og relationen fra datter til far såvel som relationen mellem søskende. 

Når projiceringerne bliver anerkendt (dvs, man gør sig bevidst at man projicerer sit eet indhold ud, og stopper med det) da stopper transferensen, og udfordringen med en individuel relation kan nu begynde. 

En overførsel kan være præget af følelser af kærlighed og respekt og/eller fjendtlighed og modstand.